Пиримидинът е ароматно хетероциклично органично съединение, подобно на пиридин. Един от трите диазина (шест членен хетероцикличен пръстен с два азотни атоми в пръстена) има азотни атоми в позиции 1 и 3 в пръстена. 250 Другите диазини са пиразин (азотни атоми в позициите 1 и 4) и пиридазин (азотни атоми в позициите 1 и 2). В нуклеиновите киселини три типа нуклеобази са пиримидинови производни: цитозин (С), тимин (Т) и урацил (U).

Показване на всички 9 резултати